Drept fiscal-grile rezolvate spiru haret sem 2 anul 2-grile spiru haret intrebari si raspunsuri

Drept fiscal-grile rezolvate spiru haret sem 2 anul 2-grile  spiru haret intrebari si raspunsuri

1.Care răspuns reprezintă element specific al noŃiunii de impozit ?
a. caracterul bilateral
b. caracterul rambursabil
c. natură de plată generală
R: c
2. IndicaŃi categoriile de impozite si taxe în cazul clasificării în funcŃie de forma în care se obŃin de către stat:
a. impozite în natură
b. impozite personale
c. impozite sau taxe pe consumaŃie
R: a

3. Care dintre tipurile de impozitare a veniturilor persoanelor fizice este mai avantajos pentru contribuabili ?
a. sistemul impunerii separate a veniturilor
b. sistemul impunerii globale
c. sistemul mixt (dual) de impunere
d. sistemul impunerii moderne
R: a
4. În raport de obiectul impunerii, avem următoarele categorii de impozite :
a. . impozite pecuniare
b. impozite sau taxe pe cheltuieli
c. impozite si taxe pe consumaŃie
R: b
5. Stabilirea impozitului pe reprezentanŃele firmelor străine înfiinŃate în România se face :
a. . pe baza comisioanelor încasate de reprezentanŃă
b. pe baza normei de venit stabilită pe tipuri de reprezentanŃe
c. ca echivalent în lei a sumei de 4000 Euro, stabilită pentru un an fiscal
d. ca echivalent în lei a sumei de 1000 EUR
R: c
6. Impozitul pe venit este datorat de următoarele persoane :
a. .persoanele fizice nerezidente, pentru orice categorie de venit
b. persoanele fizice nerezidente care desfăsoară activităŃi dependente în România
c. persoane fizice nerezidente pentru alte venituri decât cele obŃinute dintr-o activitate independentă
fără existenŃa unui sediu permanent în România
R: b
7. IndicaŃi categoria de venituri pentru care se datorează impozitul pe veniturile obŃinute din România de
nerezidenŃi :
a. venituri din salarii primite pentru activităŃi efectuate în străinătate
b. venituri din cedarea folosinŃei bunurilor situate în străinătate
c. redevenŃe de la un rezident
R: c
8. PrecizaŃi care este principiu (criteriu) care se aplică în legislaŃia fiscală română în ceea ce priveste asezarea
impozitelor si taxelor ?
a. natura impozitului sau taxei
b. teritorialitatea
c. obiectul impozitelor si taxelor
R: b
9. Veniturile reprezentând redevenŃe provenind dintr-un stat contractant si plătite unui rezident al celuilalt stat
contractant din convenŃiile fiscale încheiate de România sunt impuse :
a. numai în statul de sursă
b. numai în statul de rezidenŃă
c. în ambele state contractante, în anumite limite
R: c
10. Care dintre metodele de evitare a dublei impuneri internaŃionale este cel mai frecvent utilizată în convenŃiile
bilaterale încheiate de România ?
a. metoda scutirii progresive
b. metoda creditării ordinare
c. metoda creditării totale
d.
R: b
11. Care sunt ipostaze din care pot fi abordate impozitele?
a. ca instrumente de orientare a economiei, prin obiectivele stabilite de către puterea publică
b. ca instrument de solidaritate si înfrăŃire
c. ca instrument al promovării proprietăŃii private
R: a
12. IndicaŃi deosebirea dintre impozite si taxe:
a. sursa din care se face plata
b. termenele de plată
c. caracterul rambursabil
R: b
13. La ce efect conduce în final fiscalitatea excesivă?
a. la restructurarea economiei românesti
b. la realizarea obiectivelor politice si sociale
c. la decapitalizarea agenŃilor economici
d. la sărăcirea ****Ńiei
R: c, d
14. Ce greutăŃi creează frecventele modificări si completări ale legislaŃiei fiscale?
a. în cunoasterea corectă si aplicarea unitară a legislaŃiei fiscale
b. numai nesiguranŃă pentru agenŃii economici
c. numai stare de neîncredere pentru investitorii interni
R: a
15. Care sunt principii ale fiscalităŃii (dreptului fiscal) expres prevăzute de Codul Fiscal
a. principiul anualităŃii
b. certitudinea impunerii
c. echitatea fiscală
d. caracterul de ordine publică al legislaŃiei fiscale
R: b, c
16. IndicaŃi persoanele juridice cu activitate economică reprezentând subiecŃi ai impunerii:
a. organizaŃii cooperatiste
b. organizaŃii sociale
c. regii autonome
R: a, c
17. Care sunt impozite pe avere în sistemele fiscale naŃionale europene?
a. impozitele asupra producŃiei
b. impozite pe transferul capitalului
c. impozite pe bunuri imobile
d. impozite pe vânzări
R: b, c
18. Care sunt elemente principale ale obligaŃiei fiscale (ale impunerii)?
a. cota de impunere
b. plătitorul de impozit
c. activitatea independentă
d. activitatea dependentă
R: a, b
19. Ce loc presupune existenŃa unui sediu permanent al unui nerezident în România ?
a. un loc de conducere
b. păstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul achiziŃionării de produse
c. o mină
d. menŃinerea unui stoc de produse numai în scopul de a fi depozitate sau expuse
R: a, c
20. Un santier de construcŃii al unui nerezident constituie sediu permanent în România numai dacă santierul
durează mai mult de:
a. 10 luni
b. 6 luni
c. 12 luni
R: b
21. Care sunt elemente pentru stabilirea valorii în lei a venitului în natură în vederea impunerii?
a. numai preŃul de piaŃă al bunurilor în cauză
b. numai cantitatea (volumul)
c. atât preŃul de piaŃă, cât si cantitatea (volumul) bunului
R: c
22. IndicaŃi metode folosite la stabilirea (estimarea) preŃului de piaŃă al tranzacŃiilor între persoane afiliate în
vederea impunerii :
a. metoda împărŃirii profitului
b. metoda cost-plus
c. metoda de estimare clasică
d. metoda de estimare modernă
R: a, b
23. Care sunt principalele argumente ale impunerii beneficiului realizat de societăŃi?
a. caracterul reparatoriu
b. natura financiară si de control
c. asigurarea justiŃiei fiscale
d. caracterul rambursabil
R: b, c
24. IndicaŃi tehnicile de impunere a beneficiului societăŃilor:
a. tehnica preŃului de cost
b. tehnica autonomă
c. tehnica integrării totale
d. tehnica preŃului de livrare
R: b, c
25. Cum se realizează impunerea în raport de capacitatea contributivă a contribuabilului?
a. prin identificarea si evaluarea tuturor veniturilor nete
b. prin exonerarea minimului vital
c. prin alegerea criteriului de impunere
d. prin aplicarea criteriului personal
R: a, b
26. Principiile de stabilire si evaluare a venitului impozabil în cadrul tehnicilor de impunere a venitului net sunt:
a. principiul exonerării parŃiale
b. principiul extins de abordare a veniturilor
c. principiul restrâns al veniturilor
d. principiul impunerii individuale
R: b, c
27. Care dintre următoarele impozite sunt impozite directe?
a. impozitul pe venit
b. taxa pe valoarea adăugată
c. impozitul pe profit
d. accizele
R: a, c
28. Care dintre următoarele impozite sunt impozite indirecte?
a. impozitul pe profit
b. taxa pe valoarea adăugată
c. accizele
d. impozitul pe clădiri
R: b, c
29. Subiectul impozitului (contribuabilul) este definit ca fiind:
a. obiectul impozitului (impozabil)
b. persoana fizică sau juridică obligată de lege la plata impozitului
c. sursa impozitului
R: b
30. O microintreprindere impozabilă pentru impozitul pe venit este considerată persoana juridică română care
îndeplineste cumulativ următoarele condiŃii:
a. realizează venituri, altele decât cele de consultanŃă si management, în proporŃie de peste 50% din
veniturile totale, are până la 9 salariaŃi inclusiv, a realizat venituri care nu depăsesc echivalentul în
lei a 100000 EUR, capitalul social este deŃinut de persoane private
b. are de la 1 până la 9 salariaŃi si veniturile nu depăsesc echivalentul în lei a 100000 EUR
c. are ca obiect de activitate producŃia, prestarea de servicii si comerŃul si are de la 1 până la 9 salariaŃi
R: a
31. Care este cota de impunere în cazul impozitului pe veniturile microintreprinderilor?
a. 3% în anul 2007
b. 2% în anul 2007
c. 2,5% în anul 2008 si 3% în anul 2009
d. 2,5% în anul 2007
R: b, c
32. Calculul si plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se face:
a. lunar
b. trimestrial
c. semestrial
d. anual
R: b
33. Nu pot opta pentru sistemul de impunere a microintreprinderilor persoanele juridice române care:
a. desfăsoară activităŃi în domeniul cazinourilor
b. desfăsoară activităŃi în domeniul pieŃei de capital
c. desfăsoară activităŃi în domeniul comerŃului
d. desfăsoară activităŃi în domeniul prestărilor de servicii
R: a, b
34. O persoană juridică străină care are o reprezentanŃă autorizată în România are obligaŃia de a plăti un
impozit:
a. egal cu echivalentul în lei a 16% din venitul realizat exprimat în EUR
b. egal cu echivalentul în lei 1000 EUR
c. egal cu echivalentul în lei 4000 EUR
d. egal cu echivalentul în lei a 25% din venitul realizat exprimat în EUR
R: c
35. Plata impozitului pe reprezentanŃele persoanelor juridice străine se face :
a. trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare
b. în două transe egale, până la 20 iunie si 20 decembrie
c. anual, până la 15 februarie a anului următor
d. în 4 transe egale, până la data de 15 a ultimei luni din trimestru
R: b
36. Orice persoană străină care datorează impozitul pe reprezentanŃă din România:
a. este obligată să depună o declaraŃie fiscală anuală la autoritatea fiscală competentă
b. este obligată să depună o declaraŃie fiscală în termen de 30 de zile de la data la care reprezentanŃa a
fost înfiinŃată sau desfiinŃată
c. este obligată să depună o declaraŃie fiscală trimestrială la autoritatea fiscală competentă
d. nu este obligată să depună o declaraŃie fiscală
R: a, b
37. Ce procedeu de impunere si ce categorie de cotă de impozit se aplică în cazul impunerii veniturilor obŃinute
de nerezidenŃi în România?
a. încasarea sau plata directă a impozitului si cota progresivă
b. reŃinerea la sursă (stopaj la sursă) si cotă proporŃională
c. impunerea si debitarea de către organele fiscale si cotă fixă
R: b
38. Impozitul pe veniturile nerezidenŃilor obŃinute din România se aplică asupra:
a. veniturilor brute
b. venitului net, după deducerea tuturor cheltuielilor efectuate pentru obŃinerea venitului
c. venitului net, după scăderea anumitor cheltuieli
d. venitului net, după deducerea unor cheltuieli forfetare de 25%
R: a
39. Care este cota de impozit datorat de nerezidenŃi pentru veniturile provenind din comisioane de la un rezident
realizate din România?
a. cota de 10% asupra venitului realizat
b. cota de 15% asupra venitului realizat
c. cota de 16% asupra venitului realizat
d. cota de 20% asupra venitului realizat
R: c
40. Principii specifice impozitului pe venit sunt:
a. principiul impunerii extinse
b. principiul impunerii la sursă
c. principiul nediscriminării
d. principiul legalităŃii
R: b, c
41. Impozitul pe venit se aplică contribuabililor pentru următoarele surse si natură de venituri:
a. persoanele fizice nerezidente care desfăsoară o activitate dependentă în România, datorează impozit
pe salariul net din această sursă de venit
b. persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, datorează impozitul pe veniturile
obŃinute din orice sursă, atât din Ńara noastră, cât si din afara României
c. persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, datorează impozitul numai pe
veniturile obŃinute din orice sursă în România
R: a, b
42. Sunt considerate venituri neimpozabile pentru impozitul pe venit:
a. toate veniturile din agricultură si silvicultură
b. toate premiile obŃinute de sportivii medaliaŃi
c. drepturile în bani si în natură primite de militarii cu termen redus
d. toate categoriile de pensii
R: c
43. ExcepŃii de la aplicarea cotei de 16% la impozitul pe venit sunt:
a. veniturile din dobânzi
b. venituri din transferul proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul personal
c. unele venituri din investiŃii
d. unele venituri din jocurile de noroc
R: b, c
44. Care sunt categorii de venituri din activităŃi independente asupra cărora se aplică impozitul pe venit?
a. venituri din drepturi de proprietate intelectuală
b. venituri din profesii libere
c. venituri din închirieri de bunuri
d. venituri din operaŃiuni de vânzare-cumpărare de valută
R: a, b
45. Sunt considerate venituri comerciale asupra cărora se aplică impozitul pe veniturile din activităŃi
independente:
a. veniturile din practicarea unei meserii
b. venituri din fapte de comerŃ ale contribuabililor
c. venituri din drepturi conexe de autor
d. venituri din cesionarea brevetului de către titularul invenŃiei
R: a, b
46. Sunt cheltuieli deductibile limitat pentru stabilirea venitului net din activităŃi independente pe baza datelor
din contabilitatea în partidă simplă:
a. cotizaŃiile plătite la asociaŃiile profesionale în limita a 5% din baza de calcul
b. cheltuielile sociale, în limită de 4% din fondul de salarii realizat anual
c. cheltuielile de protocol, în limită de 2% din baza de calcul
R: c
47. Care sunt venituri din activităŃi independente pentru care se aplică reŃinerea la sursă sub forma plăŃilor
anticipate?
a. venituri din activitatea de expertiză extrajudiciară
b. venituri din activităŃi desfăsurate pe bază de contract de mandat comercial
c. venituri din donaŃii de orice fel
d. sume sau bunuri utilizate pentru uzul familiei contribuabilului
R: a, b
48. ObligaŃiile plătitorilor de venituri cu reŃinere la sursă sunt :
a. să calculeze impozitul aferent veniturilor impozabile
b. numai să depună declaraŃie fiscală privind veniturile plătite
c. să vireze impozitul reŃinut la organele fiscale
d. să informeze pe contribuabil despre obligaŃiile ce-i revin privind plata impozitului la organele
R: a, c
49. În scopul aplicării impozitului pe venit sunt asimilate salariilor:.
a. indemnizaŃia administratorilor
b. sumele primite de membrii fondatori ai societăŃilor comerciale constituite prin subscripŃie publică
c. nu sunt asimilate drepturile de soldă militară
d. împrumuturi nerambursabile
R: a, b
50. Venitul net din salarii pentru impozitare se determină prin deducerea din venitul brut din salarii la locul
unde se află funcŃia de bază a contribuŃiilor obligatorii, aferente unei luni, si următoarele:
a. deducerea personală acordată pentru luna respectivă
b. cotizaŃia sindicală plătită în luna respectivă
c. contribuŃia la fondurile de pensii facultative, fără limitare
d. primele de asigurare
R: a, b
51. Nu sunt incluse în veniturile salariale si nu sunt impozabile, în înŃelesul impozitului pe venit, următoarele
sume:
a. sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului
b. costul abonamentelor telefonice, indiferent de sumă
c. orice sume reprezentând plăŃi compensatorii
d. cheltuieli de deplasare, la orice nivel
R: a
52. Venitul net din cedarea folosinŃei bunurilor pentru stabilirea impozitului pe venit se determină:
a. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 65% asupra
venitului brut
b. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra
venitului brut
c. nu s-a renunŃat la cote diferenŃiate pentru construcŃii si alte bunuri
R: b
53.Care dintre următoarele venituri sunt venituri din investiŃii impozabile cu impozitul pe venit?
a. venituri din dividende
b. venituri din transferurile titlurilor de valoare
c. veniturile din dobânzi la casele de ajutor reciproc
d. veniturile din dobânzi aferente titlurilor de stat
R: a, b
54. Care dintre următoarele sunt condiŃii de acordare a creditului fiscal extern în cazul impozitului pe venit?
a. impozitul datorat pentru venitul obŃinut în străinătate a fost efectiv plătit
b. plata impozitului datorat se dovedeste printr-un document justificativ
R: a, b
55.Creditul fiscal extern în cazul impozitului pe venit:
a. este nelimitat
b. este limitat la nivelul impozitului plătit în străinătate
c. nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România aferentă venitului
impozabil din străinătate
R: b, c
56. În situaŃia în care un contribuabil obŃine venituri din străinătate din mai multe state, creditul fiscal extern
pentru impozitul pe venit se determină astfel:
a. cumulat pe toate statele din care obŃine venituri
b. cumulat pentru toate veniturile obŃinute într-un stat
c. separat pentru fiecare Ńară si pe fiecare natură si sursă de venit
R: c
57. Venitul net anual impozabil privind impozitul pe venit se stabileste pe fiecare sursă din următoarele categorii
de venituri:
a. venituri din activităŃi independente
b. venituri din unele venituri agricole
c. venituri din salarii
d. venituri din pensii
R: a, b
58. DiferenŃele de impozit pe venit rămase de achitat conform deciziei de impunere anuală se plătesc în termen
de:
a. 30 de zile de la data comunicării deciziei
b. 45 de zile de la data comunicării deciziei
c. 60 de zile de la data comunicării deciziei
R: c
59. ExistenŃa suveranităŃii fiscale depinde de două condiŃii cumulative; care sunt acestea?
a. exclusivitatea de aplicare a sistemului fiscal
b. eliminarea altui sistem fiscal concurent
c. autonomia tehnică a sistemului fiscal instituit
R: a, c
60. Suveranitatea fiscală se exprimă prin:
a. autoritatea legiuitoare
b. organele administrative
c. societăŃile comerciale
R: a, b
61. Care sunt categoriile de dependenŃă în raporturile ce se nasc între stat si individ ?
a. dependenŃa politică
b. dependenŃa administrativă
c. dependenŃa economică
R: a, c
62. Care sunt izvoare ale dreptului fiscal internaŃional?
a. convenŃii internaŃionale
b. jurisprudenŃa
c. doctrina fiscală
R: a, b. c
63. Care dintre urmatoarele categorii de persoane sunt contribuabili pentru impozitul pe profit?
a. persoane juridice straine, fara sediu permanent in Romania;
b. persoane juridice romane;
c. asociatiile de familie;
d. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice straine
R: b
64. Categorii neexceptate de la plata impozitului pe profit sunt:
a. Banca Nationala a Romaniei;
b. asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari;
c. trezoreria statului;
d. asociatiile fara personalitate juridica, altele decat cele prevazute de art. 28 C. fiscal
R: d
65. Cum se determina impozitul pe profit?
a. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal din
care se scad veniturile neimpozabile;
b. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, la care se adauga
cheltuielile nedeductibile;
c. ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de
venituri dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile
nedeductibile;
d. ca diferenta intre venituri si cheltuelile efectuate pentru realizarea acestora
R: c
66. In categoria cheltuielilor efectuate pentru realizarea de venituri impozabile in scopul impozitului pe profit se
incadreaza:
a. cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite
b. cheltuielile de protocol, indiferent de suma;
c. orice cheltuieli cu dobanda;
d. cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat
R: d
67. Este mijloc fix amortizabil in cazul impozitului pe profit orice imobilizare corporala care indeplineste
cumulativ urmatoarele conditii:
a. are o durata normala de utilizare mai mare de 6 luni si o valoare mai mare de un million lei;
b. este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii; pentru a fi inchiriat
tertilor sau in scopuri administrative; are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin
hotarare de Guvern; si are o durata normala de utilizare mai mare de un an;
c. are o valoare de intrare egala cu cea stabilita de Guvern si o durata normala de utilizare mai mare
de un an.
d. este detinut si utilizat in productia de bunuri si are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
R: b
68. O societate comerciala, pe langa activitatea de comerciant, desfasoara si activitatea de bar de noapte. Cu ce
cota se impoziteaza profitul realizat din activitatea de bar de noapte?
a. cu cota de 40%;
b. cu cota de 16%, cu conditia ca suma impozitului datorat pentru aceasta activitate sa nu fie mai mica
de 5% din venitul realizat din activitatea de bar de noapte;
c. cu cota de 25%;
d. cu cota de 16%.
R: b
69. Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit :
a. anual;
b. trimestrial;
c. semestrial;
d. lunar.
R: a
70. Impozitul pe dividende se calculeaza:
a. prin aplicarea unei sume fixe de impozit, stabilita de lege;
b. prin deducerea unei sume fixe din dividendul brut;
c. prin aplicarea unei cote impozit, stabilita prin lege, asupra dividendului brut.
R: c
71. Plata impozitului pe dividende se face:
a. semestrial;
b. anual;
c. trimestrial;
d. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.
R: d
72. In cazul in care dividendele distribuite nu sunt platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile
financiare anuale, impozitul pe dividende:
a. nu se plateste;
b. se plateste pana la data de 30 iunie a anului respectiv;
c. se plateste pana la data de 30 septembrie a anului respectiv;
d. se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.
R: d
73. Care dintre urmatoarele obligatii fiscale sunt impozite sau taxe locale?
a. impozitul pe veniturile microintreprinderilor
b. impozitul pe cladiri;
c. impozitul pe profit;
d. impozitul pe venit.
R: b
74. Baza impozabila pentru impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice este :
a. valoarea impozabila a cladirii;
b. valoarea de inventar a cladirii;
c. valoarea de piata a cladirii
R: a
75. Cota de impozitare a cladirilor in cazul persoanelor fizice:
a. este aceasi indiferent de locul unde sunt situate cladirile;
b. difera pentru cladirile situate in mediul urban fata de cladirile situate in mediul rural.
R: a
76. Cine are obligatia de a depune o declaratie de impunere pentru impozitul pe cladiri?
a. numai persoana care demoleaza o cladire;
b. numai persoana care extinde sau modifica o cladire;
c. orice persoana care dobandeste sau construieste extinde sau modifica, ori demoleaza o cladire.
R: c
77. Valoarea impozabila a cladirii in cazul persoanelor fizice contribuabil este influentata de:
a. valoarea de piata a cladirii;
b. suprafata construita si vechimea cladirii, precum si de rangul localitatii unde aceasta este amplasata;
c. numai de suprafata construita a cladirii.
R: b
78. Care este cota de impozitare pentru cladirile persoanelor juridice?
a. 0,5% si 1% asupra valorii de inventar a cladirii
b. 1% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii;
c. 0,25% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii.
R: c
79. Cum se procedeaza la calcularea impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladiri a caror valoare a
fost recuperata integral pe calea amortizarii?
a. nu se mai datoreaza impozit;
b. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 15%;
c. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 50%.
R: b
80. Impozitul pe terenurile cu constructii situate in intravilan se stabileste:
a. in raport de categoria de folosinta a terenului;
b. in functie de destinatia cladirilor aflate pe teren;
c. in functie de suprafata exprimata in hectare a terenului, rangul localitatilor si zona din cadrul
localitatii.
R: c
81. Impozitul pe terenurile situate in extravilan se stabileste:
a. numai in functie de categoria de folosinta a terenului;
b. in raport de amplasamentul terenului, a suprafetei in hectare si a categoriei de folosinta a acestuia.
c. numai in raport de amplasamentul terenului
R: b
82. Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza pentru:
a. mijloace de transport cu tractiune mecanica;
b. mijloace de transport ale institutiilor publice;
c. mijloace de transport public de pasageri;
d. mijloace de transport apartinand numai strainilor.
R: a
83. Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste:
a. trimestrial;
b. lunar;
c. semestrial;
d. anual, in doua rate (pana la 31 martie, respectiv 30 septembrie).
R: d
84. Impozitul pe spectacole se plateste de persoanele care organizeaza :
a. numai activitati distractive in videoteci si discoteci;
b. o manifestare artistica, o competitie sportiva sau orice activitate distractiva, inclusiv in videoteci si
discoteci.
R: b
85. Plata impozitului pe spectacole se face:
a. anual;
b. trimestrial;
c. semestrial;
d. lunar, pana la data de 15 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul;
R: d
86. Taxa hoteliera se stabileste:
a. prin aplicarea cotei de taxare (intre 0,5% si 5%) stabilita de consiliul local la tarifele de cazare
practicate de unitatile de cazare;
b. prin aplicarea unei sume fixe in functie de rangul unitatii de cazare
R: a
87. Plata taxei hoteliere se face la bugetul local:
a. trimestrial;
b. semestrial;
c. anual;
d. lunar, pana la data de 10 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la
persoanele care au platit cazarea.
R: d
88. Cum sunt divizate impozitele de consumatie?
a. in impozite directe si reale;
b. in impozite generale asupra consumului si impozite specifice (speciale);
c. impozite pe cheltuieli si personale
d. impozite pe avere si pe capital.
R: b
89. Indicati care sunt caracteristici ale T.V.A.?
a. unicitatea si diversitatea;
b. numarul mare al cotelor de impozitare;
c. impozit indirect;
d. obiect de impunere singular, serviciile.
R: c
90. Locul prestarii de servicii in cazul T.V.A. este:
a. locul unde s-a contractat prestarea de servicii;
b. tara in care prestatorul are sediul permanent unde sunt efectuate serviciile;
c. locul unde prestatorul are domiciliul sau resedinta sa obisnuita si unde sunt efectuate serviciile;
d. tara in care prestatorul incaseaza contravaloarea serviciilor prestate.
R: b
91. Cotele de impozitare a T.V.A. sunt:
a. cota standard de 25% si cota redusa de 9%;
b. cota standard de 19% si cota redusa de 9%;
c. cota standard de 19% si cota redusa de 7%;
d. cota standard de 25% si cota redusa de 5%.
R: b
92. Pentru a putea fi cuprinsa in sfera de aplicare a T.V.A., o livrare de bunuri sau prestare de servicii trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
a. operatia sa aiba drept scop exportul;
b. operatia sa aiba drept scop importul;
c. operatia sa fie realizata de o persoana care desfasoara activitati economice;
d. operatia sa fie efectuata fara plata .
R: c
93. Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi:
a. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor;
b. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe expedierea bunurilor;
c. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe transportul.
R: c
94. Faptul generator al T.V.A. ia nastere, de regula:
a. la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, fara nici o exceptie;
b. la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu unele exceptii;
c. numai la data livrarii bunurilor;
d. numai la data prestarii serviciilor.
R: a
95. Baza de impozitare a T.V.A. pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii este
constituita din :
a. contravaloarea totala primita sau care va fi primita, in considerarea livrarii de bunuri sau prestarii
de servicii inclusiv T.V.A.;
b. toate sumele, valorile, bunurile sau serviciile, inclusiv T.VA.
c. cu unele exceptii, din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi primita de
furnizor sau prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile
direct legate de pretul acestor operatiuni.
R: b
96. Baza de impozitare a T.V.A. pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii este
constituita din :
a. contravaloarea totala primita sau care va fi primita, in considerarea livrarii de bunuri sau prestarii
de servicii inclusiv T.V.A.;
b. toate sumele, valorile, bunurile sau serviciile, inclusiv T.VA.
c. cu unele exceptii, din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi primita de
furnizor sau prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile
direct legate de pretul acestor operatiuni.
R: c
97. Elementele ce nu se cuprind in baza de impozitare a T.V.A. sunt:
a. valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti, fara schimb si fara facturare;
b. sumele incasate in numele si in contul unei alte persoane;
c. dobanzile percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru platile fara intarziere
R: b
98. Baza de impunere pentru livrarile si serviciile de import cuprinde valoarea in vama determinata potrivit
legii, la care se adauga;
a. taxele vamale, comisionul vamal, inclusiv T.V.A.;
b. accizele si alte taxe, inclusiv T.V.A.;
c. taxele vamale, comisionul vamal, accizele si alte taxe datorate in afara Romaniei potrivit legii,
exclusiv T.V.A. ce urmeaza a fi perceputa.
R: c
99. Cine trebuie sa solicite inregistrarea ca platitor de T.V.A.?
a. toate persoanele juridice;
b. toate persoanele impozabile care realizeaza operatiuni taxabile sau scutite de T.V.A. cu drept de
deducere;
c. toate persoanele fizice.
R: b
100. Care sunt categorii de produse supuse accizelor armonizate:
a. produse energetice si electricitate;
b. numai vinurile;
c. numai bauturile fermentate, altele decat vinurile;
d. numai tutunul fermentat si cafelele.
R: a
101. In notiunea de “tutun prelucrat” accizat armonizat intra urmatoarele produse sau categorii de produse:
a. numai tigaretele si tigari de foi;
b. numai tutun de fumat;
c. tigarete, tigari si tigari de foi, tututn de fumat.
R: c
102. Care este momentul exigibilitatii accizelor?
a. momentul cand produsul accizabil intra in antrepozitul fiscal;
b. momentul cand produsul accizabil este eliberat pentru consum in Romania;
c. data intocmirii documentului administrativ de insotire.
R: b
103. Sunt supuse accizelor nearmonizate:
a. produse alcoolice;
b. tutun facturat;
c. cafea verde.
R: c

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele articole